Vakopleiding, algemene informatie

cursus01

Volgens de Wet Wapens en Munitie (WWM) is voor bedrijfsmatige handelingen met vuurwapens, munitie, luchtwapens en airsoftwapens een vergunning (erkenning WM16) nodig.

Deze erkenning is nodig voor de handelingen die in het wetsgedeelte Circulaire Wapens en Munitie (CWM) art. 1.4.3 worden omschreven als:

 • wapens of munitie vervaardigen, transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uitwisselen;
 • verhuren of anderszins ter beschikking stellen;
 • herstellen, beproeven of verhandelen.

Wilt u een erkenning aanvragen, dan kan dit bij de afdeling ‘korpscheftaken’ (of ‘bijzondere wetten’) van de politie. U moet hierbij aantonen dat:

 • u voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag;
 • er geen vrees bestaat voor misbruik;
 • u tenminste 18 jaar bent;
 • u niet veroordeeld bent voor een aantal misdrijven in binnen- en buitenland;
 • u voldoet aan de eis voor vakbekwaamheid.

Kijk voor meer details op ‘Wet- en regelgeving’.

 

Voorgeschiedenis

De eis voor vakbekwaamheid ‘om de detailhandel in Wapens en munitie uit te mogen oefenen’ is voorheen vastgelegd in de Vuurwapenwet 1919, in de circulaire Minister van Justitie van 30 juli 1980.

In 1989 werd de Wet wapens en munitie (WWM) ingevoerd. De vakbekwaamheidseis voor een erkenning werd vastgelegd in de Regeling wapens en munitie (RWM) artikel 9, tweede lid onder a. Drie organisaties verzorgden het examen voor de vakbekwaamheidseis:

 • het Ministerie van veiligheid en justitie voor de wettelijke status van het diploma als vakbekwaamheidseis;
 • de LOI voor de organisatie van het examen;
 • de VVJS voor de vaktechnische inhoud en de voordracht van examinatoren.

De LOI organiseerde de opleiding voor het vakexamen. Voor de leerstof, de docenten en correctoren zorgde de VVJS. Tot aan het eind van de opleiding in 2012 is er gemiddeld één Vakopleiding wapenhandel per jaar geweest. Elk met een twintigtal cursisten, in totaal dus meer dan vierhonderd.

Er is brede maatschappelijke belangstelling voor de wapenopleiding in Nederland. Dat blijkt uit de toestroom van cursisten uit de meest uiteenlopende disciplines. Het merendeel van degenen die momenteel werkzaam zijn in de wapenhandel heeft deze opleiding gevolgd. Andere achtergronden van cursisten zijn:

 • schietbaanexploitanten;
 • antiekhandelaars;
 • ambtenaren bijzondere wetten;
 • wapentechnici van het KLPD;
 • medewerkers Forensisch Laboratorium;
 • medewerkers van een kruitfabriek;
 • onderzoekslaboratoria en een patentenbureau;
 • schietbaanontwerpers;
 • juridische adviseurs en advocaten;
 • defensiemedewerkers;
 • geïnteresseerden vanuit schietsport.

Vanaf 1997 wordt aan luchtbukshandelaren dezelfde vakbekwaamheideis gesteld als aan wapenhandelaren. Sinds dat moment is het aantal cursisten aanmerkelijk toegenomen. In 2013 is ook voor airsofthandelaren de vakbekwaamheidseis ingevoerd. Dit heeft gezorgd voor een nog grotere belangstelling voor de wapenopleidingen.

 

Wapenleer- en Vakopleiding nu

De VVJS hecht veel belang aan een goede opleiding voor vakmensen in de jacht- en schietsporthandel. In samenwerking met het opleidingsinstituut Politieacademie is de VVJS betrokken bij de nieuwe opleidingen:

De VVJS organiseert incidenteel verkorte cursussen als voorbereiding op de  examens voor het Vakdiploma wapenhandel. Deze zijn exclusief voor medewerkers van bij de VVJS aangesloten wapenhandels. De VVJS heeft niet het plan om zelf cursussen te organiseren voor particulieren.